Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Rólunk

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

 

Preambulum

 

Alulírott Alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:378. §-a alapján az alábbi alapítvány létrehozását határoztuk el.

 

1) Az Alapítók:         név: Dr. Kébel Zsolt

                                   Lakcím: 3580 Tiszaújváros, Babits Mihály út 16.

név: Kiss László

                                   Lakcím: 3580 Tiszaújváros, Lévay út 6.

 

2) Az Alapítvány neve: Alapítvány Tiszaújváros Gyermekeinek Egészségéért

 

3) Az Alapítvány székhelye: 3580 Tiszaújváros, Lévay József út 46.

 

4) Az Alapítvány célja:

Tiszaújváros Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő kisvárosa. A dinamizmus alapja az egészség. Beteg emberekkel nem lehet jövőt építeni.

 

Az egészségnevelés gyermekkorban kezdődik, mely aztán egy életformává átalakulva a mindennapi élet része lesz felnőtt korban is. Sportváros lévén nagyon sok lehetőség adott, csupán meg kell tanítani a gyermekeket élni velük. Fontos a példamutatás, hiszen a gyermekek ezen keresztül tanulnak meg mindent, a jót és sajnos a rosszat is. Nekünk a jót kell megmutatnunk.

 

Speciálisan a gyermekek egészségének megőrzésére, az egészséges életmód elsajátításának segítésére jött létre ez az alapítvány, melynek célkitűzései a következők:

  • a város gyermek-egészségügyi feladataiban való közreműködés
  • egészségvédelmi programok megvalósítása (életmód-tábor)
  • egészséges életmódot elősegítő sportrendezvények támogatása
  • egészségügyi szűrővizsgálatok végzése a család bevonásával, hisz a gyermek nincs család nélkül
  • a krónikus beteg gyermekek speciális fejlesztéséhez való hozzájárulás
  • a felnőttek (szülők és leendő szülők) számára ismeretterjesztő előadások, tanácsadás
  •  

Az Alapítvány határozatlan időtartamra jön létre.

 

5) Az Alapítvány induló vagyona: az Alapító(k) által rendelkezésre bocsátott összesen 100.000 Ft, azaz: egyszázezer forint készpénz; mely összeget az Alapítók az UniCredit Bank Hungary Zrt. tiszaújvárosi fiókjánál az Alapítvány nyilvántartásba vételéig letéti bankszámlán helyeztek el. Az Alapítvány vagyona a célokban megfogalmazott tevékenységekre  támogatás formájában, valamint az Alapítvány működésével kapcsolatosan felmerülő költségekre használható fel.

Az alapítói vagyon felhasználási módja: Alapítványi célokra az induló tőke és hozadékai, illetve csatlakozások és azok hozadékai használhatók fel.

 

5.1. Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében a csatlakozások teljes összegben használhatóak fel. Az Alapítvány vagyonának felhasználása történhet pályázat kiírásával, ösztöndíjat nyújthat, támogathatja a benyújtott egyedi kérelmeket, biztosíthat költségtérítést a kuratórium döntése szerint.

 

5.2. Az Alapítvány nyílt, ahhoz bármely bel- és külföldi, természetes és jogi személy csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni kívánja.

A csatlakozás történhet az alapítvány bankszámlájára történő befizetéssel, illetve átutalással, a célok ellátásához szükséges dolgok (pl. felszerelések, eszközök) átadásával, vagyoni értékű jogok átruházásával. Az adományozó az adományt csak olyan feltételekhez kötheti, amelyek az alapítvány célkitűzéseivel összhangban vannak. Az adományozott összegek és dolgok, jogok felhasználásáról a kuratórium dönt. Teljesíthetetlen vagy a célokkal össze nem egyeztethető feltétel esetén a kuratórium az adományt visszautasíthatja. Az alapítvány működése nyilvános, szolgáltatásait bárki igénybe veheti.

 

5.3. Az esetleges külföldi támogatásoknak valutában történő kezelésére külön devizaszámlát nyit és az azon lévő, illetve oda befolyó összeget devizában is felhasználhatja.

 

5.4. Az Alapítvány pénzbeli, dologi és természetbeli támogatásokat, valamint ingyenes szolgáltatást is elfogadhat, elfogadásáról a Kuratórium dönt.

 

5.5. Az Alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

 

5.6. Az Alapítvány támogatást egyéni kérelmek vagy pályázatok alapján nyújthat. A támogatott személyek vagy szervezetek tevékenysége az alapítványi célokhoz kapcsolódik, azok megvalósítását segíti.

Az Alapítvány által nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó tájékoztatások a Tiszaújvárosi Krónika hetilapban jelenik meg, évi 1 alkalommal.

 

5.7. Az Alapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

 

5.8. Az Alapítvány ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az alapítványi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat.

 

5.9. Az Alapítvány vállalkozói tevékenységet nem végez.

 

5.10. Az Alapítvány nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.

 

6) Az Alapítvány kezelő szerve: a Kuratórium, melynek létszáma 3 fő.

 

6.1. Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai:

1. név: Dr. Pető Gabriella a Kuratórium elnöke

Lakcím: 3580 Tiszaújváros, Lévay József út 46.

 

2. név: Kissné Deczki Natália

lakcím: 3580 Tiszaújváros, Verebély László út 11/a. fszt. 1.

 

3. név: Kissné Kányási Anita Zsuzsanna

lakcím: 3580 Tiszaújváros, Barcsay tér 8. IV/12.

 

Az Alapítvány képviselője: Dr. Pető Gabriella

 

A kuratóriumi tagokat az Alapítók határozatlan időre kérik fel, amely megbízatás csak indokolt esetben //Ptk. 3:398 (2) bek//: A kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója hívhatja vissza. A kurátorok tevékenységüket társadalmi munkában, díjazás nélkül látják el, igazolt költségeik megtérítésére azonban igényt tarthatnak.

Kizáró és összeférhetetlenségi szabályok:

A kurátorokra a Ptk. 3:22. § szerinti kizáró és összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak.

A kurátorok között az állandó belföldi lakóhellyel (székhellyel) rendelkezőknek többségben kell lenniük.

Nem lehet kurátor az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója, továbbá olyan személy, aki vagy akinek hozzátartozója érdekében hozták létre az alapítványt.

Az alapítók és közeli hozzátartozóik (vezető tisztségviselői) a kuratóriumban nem lehetnek többségben.

 A kuratórium tagjai megbízatásának megszűnése:

A kurátor megbízatása megszűnik:

- a határozott idő lejártával,

- a vele szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

- a kurátor halálával,

- a kurátor lemondásával. A lemondást az alapítókhoz kell címezni, az alapítók általi kézhezvétel hiányában a lemondás az alapítványhoz címzett jognyilatkozatban is megtehető. A lemondás az új kurátor kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

- a kurátor visszahívásával. Az alapítók a kurátort megbízatásának lejárta előtt indokolt határozatával akkor hívhatják vissza, ha a kurátor az alapítványi cél megvalósítását cselekményével vagy mulasztásával közvetlenül veszélyezteti.

A Kuratórium feladatai:
1.)    az alapítványi vagyon kezelése,
2.)    az alapítvány céljait szolgáló tevékenységek szervezése és segítése,
3.)    az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása,
4.)    az alapítványi vagyon gyarapítása,
5.)    az Alapítványhoz csatlakozók szándékainak, felajánlásainak elfogadása.

 

6.2. A Kuratórium dönt a pénz és más alapítványi tulajdonban lévő eszközök alapítványi célnak megfelelő felhasználásáról, támogatások odaítéléséről, pályázatok kiírásáról, elszámolások bekéréséről, csatlakozások elfogadásáról. A kuratórium működési rendjének kialakítására az alapítók jogosultak.

 

6.3. A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, valamint évente egy alkalommal tájékoztathatja az Alapítókat az Alapítvány munkájáról, különös tekintettel az alapítványi vagyon kezelésére és felhasználására.

 

6.4. A Kuratóriumot az elnök vagy bármely két kuratóriumi tag írásban, ajánlott levél útján együttesen hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. A meghívónak tartalmaznia kell a napirendi pontokat.

 

6.5. A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen a határozat meghozatalakor a tagok minden tagja jelen van.

 

A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az éves beszámolót  minősített 2/3-os többséggel fogadja el. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

 

6.6. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1. §. (1)(2) bek.], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

  • kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
  • bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

 

6.7. A kuratóriumi ülésekről minden esetben emlékeztető, jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből megállapítható a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, valamint a döntések mellett és ellen szavazók személye név szerinti megjelöléssel. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen hozott határozatokat sorszámmal ellátva.

 

Az emlékeztetőt és a jegyzőkönyvet, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Alapítvány iratai között megőrizni, folyamatos kezelését az Alapítvány titkára látja el.

Az alapítvány titkára: Tamás Beáta

Lakcím: 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 7. II/1.

A Kuratórium döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban – igazolható módon – közli az érintettekkel, valamint az Alapítvány internetes honlapján és a Tiszaújvárosi Krónika hetilapban nyilvánosságra hozza.

 

Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Alapítvány székhelyén – az Alapítvány képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet.

 

A Kuratórium évente egyszer a Tiszaújvárosi Krónika című tiszaújvárosi hetilapban nyilvánosságra hozza az Alapítvány szolgáltatásainak igénybevételi módját, a működés módját, a támogatási lehetőségeket, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót. Az Alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetőek.

 

7) A felügyelő bizottság

 

Az Alapítvány éves bevétele várhatóan nem haladja meg az ötmillió forintot, ezért az Alapítók a kuratóriumtól elkülönült felügyelő szervet nem hoznak létre.

 

8.) Az Alapítvány bankszámlája felett aláírási joggal Dr. Pető Gabriella, a kuratórium elnöke önállóan rendelkezik, aki megfelel a Ptk. 74/C. § (3) bekezdésében foglaltaknak: nem jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan kezelő szerv (szervezet), amelyben az alapítók - közvetlenül vagy közvetve - az alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhatnak.

 

9) Az Alapítvány Kuratóriuma vagy annak tisztségviselője által a feladatkörének ellátása során harmadik személynek okozott kárért az Alapítvány felelős. A tisztségviselő az általa e minőségben az Alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel.

 

10) Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési, európai parlamenti,  megyei, fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet, illetve polgármester jelöltet nem támogat.

 

12) Amennyiben az Alapítvány befektetési tevékenységet végez, a Kuratórium befektetési szabályzatot készít és azt egyhangúlag fogadja el.

 

13) Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén a Ptk. 3:403, 3:404 §-a az irányadó. Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén az Alapítvány vagyona – a hitelezők kielégítése után – hozzájárulása mértékéig az Alapítókat illeti meg, a további fennmaradó vagyont az Alapítvány céljaihoz hasonló célra kell fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.

 

14) A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 3:378-3:404 §-ai, szerint kell eljárni.

 

15) Az Alapítvány jogi személy. Jelen Alapítvány a Miskolci Törvényszék nyilvántartásba vételével jön létre. A nyilvántartásba vétel nem tagadható meg, ha az alapító okirat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel. Az Alapítvány tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.

 

Kelt: Tiszaújvárosban, 2015. július 11. napján

 

 

 

 

 

                            …………………………….                     …………………………….

                                        Dr. Kébel Zsolt                                          Kiss László

                                               alapító                                                  alapító

 

Ellenjegyzem: Tiszaújvárosban, 2015. július 11-én

Kalasné dr. Tóth Mária

 

 

ügyvéd

 

 

 

       

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.