Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Régi alapító okirat

2015.09.21

Alulírott Alapítók a Ptk. 74/A–F. §-ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi

CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását határoztuk el.

1) Az Alapítók: név: Dr. Kébel Zsolt 

Lakcím: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 47.

név: Kiss László 

Lakcím: 3580 Tiszaújváros, ……………………

2) Az Alapítvány neve: Alapítvány Tiszaújváros Gyermekeinek Egészségéért

3) Az Alapítvány székhelye: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 47.

4) Az Alapítvány célja:

Tiszaújváros Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő kisvárosa. A dinamizmus 

alapja az egészség. Beteg emberekkel nem lehet jövőt építeni.

Az egészségnevelés gyermekkorban kezdődik, mely aztán egy életformává átalakulva a 

mindennapi élet része lesz felnőtt korban is. Sportváros lévén nagyon sok lehetőség adott, 

csupán meg kell tanítani a gyermekeket élni velük. Fontos a példamutatás, hiszen a 

gyermekek ezen keresztül tanulnak meg mindent, a jót és sajnos a rosszat is. Nekünk a jót 

kell megmutatnunk.

Speciálisan a gyermekek egészségének megőrzésére, az egészséges életmód 

elsajátításának segítésére jött létre ez az alapítvány, melynek célkitűzései a következők:

- a város gyermek-egészségügyi feladataiban való közreműködés

- egészségvédelmi programok megvalósítása (életmód-tábor)

- egészséges életmódot elősegítő sportrendezvények támogatása

- egészségügyi szűrővizsgálatok végzése a család bevonásával, hisz a gyermek nincs 

család nélkül

- a krónikus beteg gyermekek speciális fejlesztéséhez való hozzájárulás

- a felnőttek (szülők és leendő szülők) számára ismeretterjesztő előadások, tanácsadás

-  

Az Alapítvány besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.

Az Alapítvány által végzendő közhasznú tevékenység(ek): [az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) 

pontja alapján]: 

-  egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs  

tevékenység,

- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,

-  sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján 

folytatott sporttevékenység kivételével,

5) Az Alapítvány induló vagyona: az Alapító(k) által rendelkezésre bocsátott összesen 

…………………….. Ft, azaz: …………………………………… forint készpénz 

(minimálisan 100 000 Ft); mely összeget az Alapítók az UniCredit Bank Hungary Zrt. 

tiszaújvárosi fiókjánál az Alapítvány nyilvántartásba vételéig letéti bankszámlán helyeztek el.

5.1. Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében a csatlakozások teljes összegben 

használhatóak fel. Az Alapítvány vagyonának felhasználása történhet pályázat kiírásával, 

ösztöndíjat nyújthat, támogathatja a benyújtott egyedi kérelmeket, biztosíthat költségtérítést a 

kuratórium döntése szerint.

5.2. Az Alapítvány nyílt, ahhoz bármely bel- és külföldi, természetes és jogi személy 

csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni kívánja.

5.3. Az esetleges külföldi támogatásoknak valutában történő kezelésére külön devizaszámlát 

nyit és az azon lévő, illetve oda befolyó összeget devizában is felhasználhatja.

5.4. Az Alapítvány pénzbeli, dologi és természetbeli támogatásokat, valamint ingyenes 

szolgáltatást is elfogadhat, elfogadásáról a Kuratórium dönt.

5.5. Az Alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

5.6. Az Alapítvány támogatást egyéni kérelmek vagy pályázatok alapján nyújthat. A 

támogatott személyek vagy szervezetek tevékenysége az alapítványi célokhoz kapcsolódik, 

azok megvalósítását segíti.

5.7. Az Alapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem 

tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – 

megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). 

Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

5.8. Az Alapítvány ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az alapítványi 

célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is 

foglalkoztathat.

5.9. Az Alapítvány vállalkozói tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az 

Alapítvány fő tevékenysége. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú 

céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során 

elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapítványi célokban megfogalmazott 

tevékenységekre használja fel.

5.10. Az Alapítvány nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat 

kell alkalmazni.

6) Az Alapítvány kezelő szerve: a Kuratórium, melynek létszáma 3 fő.

6.1. Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai: 

1. név: Dr. Pető Gabriella a Kuratórium elnöke

Lakcím: 3580 Tiszaújváros, Lévay József út 46.

2. név: Dr. Hártó Gábor

lakcím: 3580 Tiszaújváros, Szent László út 1.

3. név: Kissné Kányási Anita Zsuzsanna

lakcím: 3580 Tiszaújváros, Barcsay tér 8. IV/12.

Az Alapítvány képviselője: Dr. Pető Gabriella

A kuratóriumi tagokat az Alapítók határozatlan időre kérik fel, amely megbízatás csak 

2

indokolt esetben [Ptk. 74/C. § (6) bek.] vonható vissza. A Kuratórium tagjai indokolt esetben 

költségtérítésben részesülhetnek.

Nem jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan kezelő szerv (Kuratórium), amelyben az 

Alapítók – közvetlenül vagy közvetve – az Alapítvány vagyonának felhasználására 

meghatározó befolyást gyakorolhatnak [Ptk. 74/C. § (3) bek.].

6.2. A Kuratórium dönt a pénz és más alapítványi tulajdonban lévő eszközök alapítványi 

célnak megfelelő felhasználásáról, támogatások odaítéléséről, pályázatok kiírásáról, 

elszámolások bekéréséről, csatlakozások elfogadásáról. Jogköre továbbá saját működési 

rendjének kialakítása.

6.3. A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, valamint 

évente egy alkalommal tájékoztathatja az Alapítókat az Alapítvány munkájáról, különös 

tekintettel az alapítványi vagyon kezelésére és felhasználására. 

6.4. A Kuratóriumot az elnök vagy bármely két kuratóriumi tag írásban, együttesen hívja 

össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc 

nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást 

kapnak. A meghívónak tartalmaznia kell a napirendi pontokat.

6.5. A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium akkor határozatképes, ha a 

szabályszerűen összehívott ülésen a határozat meghozatalakor a tagok minden tagja jelen van. 

A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az éves beszámolót 

és a közhasznúsági jelentést minősített 2/3-os többséggel fogadja el. Szavazategyenlőség 

esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

6.6. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója [Ptk. 685. §. b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a 

határozat alapján

 kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

 bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet az Alapítvány vezető 

tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak 

megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás 

rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. Az Alapítók a 

tisztségviselők felkérésekor figyelembe veszik a Khsz. 8–9. §-ában írott alábbi 

összeférhetetlenségi szabályokat:

A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a 

határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet 

által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti 

juttatás.

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

a) a vezető szerv elnöke vagy tagja,

3

b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 

másképp nem rendelkezik,

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának 

a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, 

illetve

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet 

vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak 

megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás 

rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 

közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más 

közhasznú szervezetnél is betölt.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 

szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 

szervezetnél is betölt.

6.7. A kuratóriumi ülésekről minden esetben emlékeztető, jegyzőkönyv és nyilvántartás 

készül, amelyből megállapítható a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, 

illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, valamint a döntések mellett és ellen 

szavazók személye név szerinti megjelöléssel. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen hozott 

határozatokat sorszámmal ellátva.

Az emlékeztetőt és a jegyzőkönyvet, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, 

lefűzve és sorszámozva kell az Alapítvány iratai között megőrizni, folyamatos kezelését az 

Alapítvány titkára látja el.

Az alapítvány titkára: Hegedűsné Bihari Beáta

Lakcím: 3580 Tiszaújváros, Árpád út 5. IV/2.

A Kuratórium döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban – igazolható módon 

– közli az érintettekkel, valamint az Alapítvány internetes honlapján nyilvánosságra hozza.

Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Alapítvány székhelyén – az 

Alapítvány képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet, arról saját 

költségére másolatot készíthet.

A Kuratórium évente egyszer a Tiszaújvárosi Krónika című tiszaújvárosi hetilapban 

nyilvánosságra hozza az Alapítvány szolgáltatásainak igénybevételi módját, a működés 

módját, a támogatási lehetőségeket, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a működésről 

készült szakmai-pénzügyi beszámolót. Az Alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások 

bárki által megismerhetőek.

7) A felügyelő bizottság

Az Alapítvány éves bevétele várhatóan nem haladja meg az ötmillió forintot, ezért az 

Alapítók a kuratóriumtól elkülönült felügyelő szervet nem hoznak létre. Amennyiben az 

Alapítvány éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, az 1997. évi CLVI. törvény 10. § 

(1) bekezdése alapján az Alapítók – a vezető szervtől (Kuratóriumtól) elkülönült – felügyeleti 

szervet kötelesek létrehozni.

8) Az Alapítvány köteles – az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg – közhasznúsági 

jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe 

4

tartozik.

A közhasznúsági jelentés tartalma:

 számviteli beszámoló;

 a költségvetési támogatás felhasználása;

 a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás;

 cél szerinti juttatások kimutatása;

 a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 

önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok 

társulásától kapott támogatás mértéke;

 a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve 

összege;

 közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló.

Az Alapítvány éves beszámolójának jóváhagyása – a közhasznúsági jelentés elfogadásával 

egyidejűleg – a tárgyévet követő év 150. napjáig a Kuratórium egyhangú döntése alapján 

történik.

9) Az Alapítvány bankszámlája felett aláírási joggal Dr. Pető Gabriella, a kuratórium elnöke 

önállóan rendelkezik, aki megfelel a Ptk. 74/C. § (3) bekezdésében foglaltaknak: nem 

jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan kezelő szerv (szervezet), amelyben az alapítók - 

közvetlenül vagy közvetve - az alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást 

gyakorolhatnak.

10) Az Alapítvány Kuratóriuma vagy annak tisztségviselője által a feladatkörének ellátása 

során harmadik személynek okozott kárért az Alapítvány felelős. A tisztségviselő az általa e 

minőségben az Alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel.

11) Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, 

továbbá országgyűlési képviselői, valamint megyei, fővárosi önkormányzati választáson 

jelöltet nem állít, és nem támogat.

12) Amennyiben az Alapítvány befektetési tevékenységet végez, a Kuratórium befektetési 

szabályzatot készít és azt egyhangúlag fogadja el.

13) Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén a Ptk. 74/E. §-a az irányadó. Az Alapítvány 

esetleges megszűnése esetén az Alapítvány vagyona – a hitelezők kielégítése után – 

hozzájárulása mértékéig az Alapítókat illeti meg, a további fennmaradó vagyont az 

Alapítvány céljaihoz hasonló célra kell fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően 

tájékoztatni.

15) A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 74/A–74/F. §-ai, valamint 

a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény szerint kell eljárni.

16) Az Alapítvány jogi személy. Jelen Alapítvány a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 

nyilvántartásba vételével jön létre. A nyilvántartásba vétel nem tagadható meg, ha az alapító 

okirat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel. Az Alapítvány 

tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti 

meg. 

Kelt: Tiszaújvárosban, 2010. április 30. napján 

5

                            …………………………….                     …………………………….

                                        Dr. Kébel Zsolt                                          Kiss László

                                               alapító                                                  alapító

Ellenjegyzem: Tiszaújvárosban, 2010. április 30-án

Kalasné dr. Tóth Mária 

ügyvéd